Masz pytania? GSM: +48 698 540 532
 info@zielonymotylek.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17:30

REALIZUJEMY PROJEKT

 

Projekt pt. " Projekt pt. " Żłobek ZIELONY MOTYLEK szansą na powrót do parcy i rozwoj zawodowy"

 

Cel główny projektu: Umożliwienie 50 rodzicom/opiekunom prawnym, w tym 47 kobietom, zamieszkałym lub pracującym na terenie gm. Rzeszów powrotu na rynek pracy poprzerwie związanej z urodzeniem /wychowaniem dziecka poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich dzieciom w wieku do lat 3 w okresie III.2020 - II.2022 poprzez utworzenie nowych 45 miejsc opieki w żłobku "Zielony Motylek" w Rzeszowie. Objęcie wsparciem 50 rodziców powracających na rynek poprzez utworzenie nowych 45 miejsc w żłobku w Rzeszowie wpłynie pozytywnie na kontynuację aktywności zawodowej, zwłaszcza kobiet które napotykają na bariery w dostępie do rynku pracy oraz sprzyja upowszechnianiu rozwiązań dotyczących godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Grupa docelowa projektu: Grupą docelową w projekcie są rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku życia powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, pracujący lub przebywający poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka. Jest to 50 rodziców /opiek. prawnych w tym 47 K, zamieszkałych na terenie gm. Rzeszów lub zatrudnionych na terenie tej gminy, w tym: 10 osób bezrobotnych (9 K) oraz 40 osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim/rodzicielskim

Zadania: wyposażenie nowych miejsc opieki żłobkowej, utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej i funkcjonowanie żłobka, zajęcia dodatkowe.

Planowane rezultaty projektu: umożliwienie 8 osobom bezrobotnym /biernym zawodowo podjęcia pracy oraz 32 osobom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.

Projekt realizowany jest: od dnia 01.11.2019 do 31.03.2022 roku.

Wydatki kwalifikowane projektu2 586 876,70 PLN.

Wartość dofinansowania UE - 2198845,19  PLN.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

wstecz


Zapisz się