realizacja zajęć dodatkowych w Żłobku „Zielony Motylek”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku „Zielony Motylek” w Rzeszowie, w ramach projektu pt. „Żłobek „Zielony Motylek szansą na powrót do pracy i rozwój zawodowy” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.