Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego

przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności