Masz pytania? GSM: +48 698 540 532
 info@zielonymotylek.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17:30

wyniki

 

Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego

przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności

 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

Niepubliczne Przedszkole „Niebieski Motylek” Julia Szargut, ul. Mazowiecka 56 A, 35-324 Rzeszów, NIP 8133170685, REGON 181018040.

Zapytanie ofertowe 2/2019 z dnia 28.10.2019 roku

  1. Tryb udzielenia zamówienia

 

2. Postępowanie prowadzone było zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostarczania gotowych posiłków na rzecz Zamawiającego dla 40 dzieci uczęszczających do Żłobka „Zielony Motylek” w Jasionce, w ramach realizacji projektu pt. „Bezpieczne lądowanie – Żłobek „Zielony Motylek” przy SSE Jasionka” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

        1. Oferta nr 1 – FOODCRAFTERS S.C., ul. Połonińska 19, 35-083 Rzeszów

 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

- cena 100 %

 

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana Oferta nr 1 złożona przez FOODCRAFTERS S.C., ul. Połonińska 19, 35-083 Rzeszów. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

wstecz