Masz pytania? GSM: +48 698 540 532
 info@zielonymotylek.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17:30

dostawa sprzętu AGD i RTV

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

na dostawę sprzętu AGD i RTV do Żłobka „Zielony Motylek” w Jasionce

 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

Niepubliczne Przedszkole „Niebieski Motylek” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mazowiecka 56A, 35-324 Rzeszów, NIP 8133170685, REGON 181018040.

  1. Tryb udzielania zamówienia

 

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD i RTV do Żłobka „Zielony Motylek” w Jasionce, w ramach projektu pt. „Bezpieczne lądowanie – Żłobek „Zielony Motylek” przy SSE Jasionka” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. Zamówienie obejmuje dostawę produktów wyszczególnionych w poniższej tabeli.

wstecz