Masz pytania? GSM: +48 698 540 532
 info@zielonymotylek.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17:30

dostawa i montaż mebli do Żłobka "Zielony Motylek" w Rzeszowie

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

na dostawę i montaż mebli do Żłobka „Zielony Motylek” w Rzeszowie

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

Edukacja Julia Szargut z siedzibą w Rzeszowie, ul. Azaliowa 42, 35-604 Rzeszów, NIP 8133170685, REGON 181018040.

 

  1. Tryb udzielania zamówienia

 

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do Żłobka „Zielony Motylek” w Rzeszowie, w ramach projektu pt. „Żłobek „Zielony Motylek” szansą na powrót do pracy i rozwój zawodowy” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

    1. Część I – Meble – zamówienie obejmuje dostawę i montaż zestawu mebli,
    2. Część II – Meble wykonywane na wymiar – zamówienie obejmuje dostawę i montaż,

Każda część przedmiotu zamówienia oceniana będzie odrębnie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Oferta musi obejmować całość zamówienia z danej części. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na pełen asortyment dla danej części.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, do każdej z nich zobowiązany jest złożyć odrębny Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Do formularza oferty należy dołączyć Zestawienie cenowe zawierające wszystkie oferowane w ramach danej części zamówienia produkty wraz z ich cenami jednostkowymi. Dodatkowo w odniesieniu do części I zamówienia należy dołączyć dokumenty (karty katalogowe, specyfikacje, opis produktu lub inne) potwierdzające spełnianie wymogów Zamawiającego w zakresie dotyczącym przedmiotu dostawy.

Galeria zdjęć

wstecz